Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van De Kleine Kapstok voor het binnenbrengen van artikelen en de verkoop ervan via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina.  De Kleine Kapstok gaat er van uit dat wanneer je artikelen binnenbrengt en of aankopen doet,  je deze algemene voorwaarden aandachtig en volledig gelezen hebt, en dat als je nog vragen zou hebben, deze gesteld zullen worden. 

De Kleine Kapstok is de eenmanszaak van Stefanie Martens (KBO 0716.967.976) met adres te 2260 Westerlo, Mostdonk 7.

 

Algemeen:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen De Kleine Kapstok en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan De Kleine Kapstok in consignatie levert of  via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina afneemt.
De aanbieder wordt geacht, door het binnenbrengen van de kledij, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina deze algemene voorwaarden te accepteren.

 

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij De Kleine Kapstok voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.

 

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 

De Kleine Kapstok heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

 

De Kleine Kapstok is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

 

Wanneer artikelen aanbieden?2ehandskledij aanbieden kan steeds na afspraak, of elke eerste zaterdag van de maand op de shoppingdag van 10h tot 12h30. In juli en augustus kan de koopdag afwijken. Onverwachte wijzigen zullen gecommuniceerd worden via de website of facebookpagina.
 

Herfst- en winterkleding kan van augustus tot en met oktober worden binnengebracht.

Lente- en zomerkledij kan worden binnengebracht vanaf januari tot en met april.

Exacte data zullen weergegeven worden op de website.

 

Voor een goede verkoop is het aangeraden om zo vroeg mogelijk op het seizoen je kledij binnen te brengen. De kledij wordt ongeveer 5 maanden (of anders na onderlinge afspraak) aangeboden in De Kleine Kapstok.

De Kleine Kapstok kan afwijken van deze data indien de plaatsen volzet zijn.

 

Artikelen:

 

Enkel recente (max 3 jaar oude) baby- of kindermerkkledij van maat 50 tot en met 152 komt in aanmerking. Zwangerschapskledij kan in alle maten binnengebracht worden.

Binnenbrengen van kledij en schoenen wordt beperkt tot een maximum van 40 stuks per aanbrenger. Hiervan kan afgeweken worden door de Kleine Kapstok.

 

Andere artikelen :

*Kinderschoenen moeten eveneens van een gekend merk zijn en van goede kwaliteit.  

*Zwangerschapskledij wordt enkel aanvaard van bekende merken zoals Fragile, Queen Mum, ....

 

De kleding dient in goede staat te zijn : dus zonder vlekken, gaten, met goed werkende ritsen en niet opgewold of gepluisd. Naamlabels dienen verwijderd te zijn. 

 

Schoenen moeten in perfecte staat zijn (dus nieuw of nauwelijks gedragen), de zolen moeten proper zijn, de veters gewassen en de velcro’s ontpluisd.

 

De kleding dient voorafgaand aan de afspraak fris gewassen en gestreken te worden (ook kledij die al lang in de opbergdozen/zakken zit dient eerst nog eens extra verfrist te worden.) Kledij die hier niet aan voldoet, kan helaas niet worden aangenomen. Indien de Kleine Kapstok een stuk nog dient te strijken en/of wassen wordt hiervoor 1,5 Euro per kledingstuk aangerekend  (ook al wordt dit stuk niet verkocht). 

 

Denk aan volgende merken als voorbeeld: Fred & Ginger, Kik*Kid, Anne Kurris, Tapete, Limon, Lily Balou, Simple Kids, 4 Funky Flavours, Aymara, Hilde & Co , Mini Rodini, CKS, Someone, American Outfitters, Mini Rodini, Hilde & Co, Lily Balou, Morley ,Filou, Six hugs & Rock 'n Roll ,  … 
Confectiekledij wordt niet aangenomen  (Zara, JBC, H&M, JBC, Zeeman, ... ) met uitzondering van winterjassen of kledij in zeer goede staat.  De volledige lijst staat op de website en is aanpasbaar door de Kleine Kapstok.

 

Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met De Kleine Kapstok.

 

De door De Kleine Kapstok aangeboden kleding verkeert in goede staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan tweedehandskleding is dat deze gebruikssporen vertoont.

 

Op het moment van de ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan De Kleine Kapstok te melden onder vermelding van naam en voornaam en verwijzing naar het gekochte artikel. In dit onverhoopte geval zal De Kleine Kapstok trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

 

Vergoeding - prijzenNa binnenbrengen ontvangt u per email een gedetailleerde prijslijst met alle geselecteerde stuks. De prijzen die door De Kleine Kapstok aan de kleding (artikelen) worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.

Indien De Kleine Kapstok kledingstukken uiteindelijk toch niet kan gebruiken wordt dit eveneens in de email vermeld. Deze dienen te worden opgehaald binnen de 20 dagen na ontvangst van de e-mail, tenzij anders besproken. Kledij die niet is opgehaald wordt aan een goed doel geschonken.

Na het verlopen van de verkoopstermijn verwittigt de Kleine Kapstok u met alle details van de verkochte en niet-verkochte kledij (artikelen). U krijgt 45% van het totaal verkochte bedrag.  De niet-verkochte artikelen dienen opgehaald te worden, tenzij andere afspraken gemaakt werden. Kledij die 1 maand na verwittiging niet is opgehaald, wordt automatisch eigendom van De Kleine Kapstok.

 

Leuk weetje : indien je kiest voor een tegoedbon voor het bedrag van de verkochte artikelen in plaats van uitbetaling cash of via overschrijving, krijg je zelfs 10% extra!
De Kleine Kapstok behoudt het recht om gedurende de verkoopperiode prijsaanpassingen te doen. 

De kleding blijft in de winkel tot de afgesproken einddatum, indien u deze toch eerder wil ophalen wordt er 10% van de afgesproken verkoopprijs aangerekend. 

 

De Kleine Kapstok draagt de grootste zorg voor uw kleding. We bieden deze telkens aan op onze maandelijkse shopdag, via het internet (webshop, facebook, instagram, …), op eventuele beurzen en home-party’s.

 

De door de aanbieders in consignatie gegeven kleding is niet door de Kleine Kapstok tegen brand en waterschade verzekerd. Deze kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van de aanbieder bij de Kleine Kapstok dan wel bij een door haar aangestelde derde (opslag/verzendplaats).

 

In het onverhoopte geval dat de aanbieder een klacht heeft over haar levering dan wel de plaatsing van de kleding via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina, dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan de Kleine Kapstok per e-mail, waarna de Kleine Kapstok zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen. 

 

De in de de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten. (tenzij anders gemeld door de Kleine Kapstok)

 

Na plaatsing van een bestelling via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina, bevestigt De Kleine Kapstok deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de afnemer.

De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 

Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan De Kleine Kapstok via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina bestellen en/of aanbieden, dienen De Kleine Kapstok op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang De Kleine Kapstok geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij De Kleine Kapstok bekende (e-mail) adres.

De Kleine Kapstok zal de geaccepteerde en betaalde bestellingen, gedaan via de webshop en de facebook- of instagrampagina, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging per e-mail gestuurd door De Kleine Kapstok aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval De Kleine Kapstok het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.

De afnemer is verplicht de door De Kleine Kapstok geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Kleine Kapstok gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

De bestelling wordt verzonden via een door De Kleine Kapstok aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten).

Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €75, worden er geen verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door De Kleine Kapstok in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met De Kleine Kapstok gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.

Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer de Kleine Kapstok daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid

 

De Kleine Kapstok is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van De Kleine Kapstok. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

De Kleine Kapstok is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

De Kleine Kapstok is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De Kleine Kapstok draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

Overmacht

De Kleine Kapstok is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Kleine Kapstok gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van De Kleine Kapstok, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van De Kleine Kapstok, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. De Kleine Kapstok heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Kleine Kapstok haar verbintenis had moeten nakomen.

De Kleine Kapstok kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Gebreken aan verkochte kledij

 

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan De Kleine Kapstok te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal aan De Kleine Kapstok trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

 

Auteursrechten en Copyright

 

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website en Facebookpagina van de Kleine Kapstok is copyright van toepassing.

 

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Kleine Kapstok.

 

Privacy

 

De Kleine Kapstok houdt zich het recht voor de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

De Kleine Kapstok verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan de Kleine Kapstok.

 

 

Afstand van recht

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

 

Toepasselijk recht

 

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.